هادی قنبری مصیر

فیلمساز

عکاس

طراح

خبرنگار

هادی قنبری مصیر

فیلمساز

عکاس

طراح

خبرنگار

شماره حساب

بانک انصار

شمار کارت

۶۳۷۳-۸۱۱۱-۰۳۹۳-۲۷۲۶

شماره حساب

۳۱۱۲-۷۰۱-۸۴۸۹۵۴۱-۱

شماره شبا

IR070630311270108489541001